BIP

ABK3 Gdynia

ABK3 Gdynia

Uchwałą Nr XXV/583/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku nastąpiło połączenie zakładów budżetowych Administracji Budynków Komunalnych Nr 1 i Administracji Budynków Komunalnych Nr 3. Utworzony w wyniku połączenia zakład nosi nazwę Administracji Budynków Komunalnych nr 3 (ABK 3) z siedzibą w Gdyni przy ulicy Abrahama 55.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr III/25/14 z 30.12.2014 Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 Zakład Budżetowy została przekształcona w Jednostkę Budżetową.

Zakres i przedmiot działania Administracji

 1. Administracja jest jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie:
  1. gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami użytkowymi oraz administracyjnymi, zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa wobec którego Prezydent Miasta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, administrowania nieruchomościami wspólnymi w ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych w administrację powierniczą lub przymusową,
  2. zaspokajania potrzeb mieszkańców tych zasobów,
  3. realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa określonych w pkt. "a" , lokali użytkowych i ich infrastruktury, w tym dozorowanie nieruchomości.
 2. Przedmiotem działania Administracji w szczególności jest:
  1. prowadzenie administracji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wobec których Prezydent Miasta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej oraz w ramach zawartych umów innych nieruchomości wspólnych we wspólnotach, w których współwłaścicielem jest Gmina Gdynia,
  2. utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej eksploatowanej budynków, lokali i infrastruktury,
  3. zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali i infrastruktury,
  4. ustalanie potrzeb i ich realizacja w zakresie: remontów budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, rozbiórek w uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Gdyni,
  5. przygotowanie i realizowanie wskazanych zadań inwestycyjnych,
  6. utrzymanie właściwego stanu sanitarnego zasobów i ich otoczenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  7. utrzymanie estetyki budynków i budowli oraz przyległych terenów w tym zieleni,
  8. współpraca z właściwymi przedmiotowo jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Gdyni.
 3. Przedmiot działania obejmuje ponadto:
  1. zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi i kontrole ich wykonywania,
  2. egzekwowanie należności za wykonane usługi, roboty i świadczenia,
  3. wnioskowanie do organów miasta co do wielkości środków finansowych na realizacje zadań,
  4. zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych na podstawie zasad określonych przez Radę i Prezydenta,
  5. windykacja należności związanych z korzystaniem z nieruchomości,
  6. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych działalności gospodarczej w terminach przewidzianych Ustawą o finansach publicznych i określonych przez Prezydenta Miasta Gdyni,
  7. prowadzenie administracji komunalnych obiektów niemieszkalnych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni.
 4. Zawieranie umów na wykonywanie robót, usług i dostaw w ramach posiadanych środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.
 5. Szczególnym zadaniem i obowiązkiem Administracji jest utrzymanie stanu technicznego budynków, budowli, obiektów, wszelkich instalacji ogólnie dostępnych w tym zwłaszcza elektrycznych i gazowych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia. Administracja podejmuje w tym zakresie wszelkie czynności organizacyjne i techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz usuwania przyczyn i skutków. W tym celu Administracja zapewnia zatrudnienie odpowiednich pracowników lub zleca wykonanie tych zadań uprawnionym podmiotom gospodarczym.